pozvaných prednášajúcich

0

odborných sekcií

0

miest v hoteli

0

Konferenčné poplatky

Bez ubytovania

Je potrebné si zabezpečiť ubytovanie individuálne


400 €

Účastník

320 €

Dôchodca, študent, doktorand

NEDOSTUPNÉ

All inclusive

Zabezpečené ubytovanie v hoteli


520 €

Účastník

440 €

Dôchodca, študent, doktorand

400 €

Sprevádzajúca osoba

Príplatky

Príplatky je možné uhradiť aj pri registrácii


+ 100 €

Príplatok za nečlena

+ 250 €

Príplatok za jednolôžkovú izbu

+ 100 €

Príplatok za každý ďalší príspevok


Dôležité termíny

!!! Registrácia už nie je možná !!!

V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte emailom na zjazd.chemikov@gmail.com

KONIEC REGISTRÁCIE

21. júl 2021
Zaregistrujte sa, prosím, čím skôr. Pri neskorej registrácii je poplatok vyšší.

Registrujte sa

PLATBA

21. júl 2021
Uhraďte, prosím, poplatok včas.

Inštrukcie

NAHRATIE ABSTRAKTU

21. júl 2021
Po prihlásení sa, prosím, nahrajte svoj abstrakt.

Šablóna abstraktu / Prihlásenie


Súťaže

Dôležité termíny

CENA MARTY SALIŠOVEJ

Cena Marty Sališovej je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú členmi Slovenskej chemickej spoločnosti alebo Českej chemickej spoločnosti. Témy hodnotených prác môžu byť zo všetkých oblastí chémie v súlade s odbornými sekciami zjazdu.

Prezentácie vybraných prác (prednáška 15 min + diskusia 5 min) sa budú konať v samostatnej sekcii pred komisiou pozostávajúcou z členov predsedníctva SCHS. Tri najlepšie práce budú odmenené diplomom Slovenskej chemickej spoločnosti spolu s finančnou odmenou.

„IUPAC POSTER AWARD“

Tradícia pokračuje. Tak ako na minulých ročníkoch aj na tomto, budú udelené ocenenia IUPAC. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 73. Zjazdu chemikov, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok. Udeľuje sa finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Tri ceny dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov za tri najlepšie vývesky vyššie menovaných účastníkov zjazdu.
Udeľujú sa tri finančné ceny, každá vo výške 100 EUR.

Cena rektora Univerzity Komenského

Rektor UK udeľuje diplom za najlepšiu posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Dekan PriF UK udeľuje diplom za posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.


Pozvané prednášky

prof. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Elektrochemické biosenzory – moderný a efektívny spôsob diagnostiky ochorení”

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

“Príbeh makozinónu – o ceste perspektívneho antituberkulotika z laboratória ku klinickým skúškam”

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.___

Oddelenie organickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Syntéza a vlastnosti analógov vonných molekúl”

Dr. Peter Kasák

Center for Advanced Materials, Qatar University, Doha, Qatar

“Nanostructural platforms for sustainable energy and advanced applications”

Ing. Ján Matyašovský, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, ČR

“Organická syntéza ako dôležitý nástroj chemickej biológie”

_

Organizačný výbor

Predsedníčka: Monika Jerigová presidentSCHS@savba.sk
Vedecký tajomník: Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonný tajomník: Miroslav Michalka miroslav.michalka@ilc.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk
Organizátor za ČSCH: Jan John jan.john@fjfi.cvut.cz

Sponzori 73. zjazdu chemikov

EuCheMS
Organizátor
IUPAC
Organizátor
Chemistry Europe
Bronzový sponzor
OPTIK INSTRUMENTS
Bronzový sponzor
V stánku bude pripravený plne funkčný FTIR spektrometer. Ak máte záujem, môžete si prieniesť Vaše vzorky a nechať si ich premerať.
NETZSCH CZ
Sponzor

Miesto konania konferencie