Sekcia 1 Analytická chémia
Garant: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
lubomir.svorc@stuba.sk
Sekcia 2 Fyzikálna chémia
Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
peter.simon@stuba.sk
Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia
Garant: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
jan.moncol@stuba.sk
Sekcia 4 Organická chémia
Garant: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
martin.putala@uniba.sk
Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie
Garant: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
jarmila.kmetova@umb.sk
Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry
Garant: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
radko.tino@stuba.sk
Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie
Garant: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
jan.hives@stuba.sk
Posterová sekcia
Garantky:
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
zuzana.cibulkova@stuba.sk
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
eva.viglasova@uniba.sk